Logo

Заедно идеята

Основната цел на Съвместния геномен център, а вече и сдружение ЗАЕДНО е увеличаване на конкурентоспособността на българската биоикономика. Чрез оформянето му като стратегически център от ключово значение, СГЦ   осигурява на българските университети, на научните работници и на малките и средни предприятия достъп до модерна апаратура, „ноу-хау”, прилагане на мултидисциплинарен подход и съвременни експериментални методи за създаване на продукти с голяма добавена стойност. „ЗАЕДНО” стъпва на тази база като първият модел на ефективно публично-частно партньорство между държавна фирма и малка частна фирма,  следвайки принципите на ЕС за комплементарност и синергизъм. 

ЗАЕДНО ще се стреми да играе катализираща роля при установяването и координирането на връзките между образованието, науката и бизнеса чрез идентифициране и запълване на празнотите по отношение на знанията за традиционните продукти и биоресурси. Изграждането на икономика, базирана на познанието, изисква директното внедряване на научните постижения  в икономическия сектор. ЗАЕДНО ще работи за ефективно коопериране с международната наука и бизнес, участие в програмите на ЕС, Европейската изследователска мрежа, консорциуми (технологични платформи) и др., технологичен пренос и за правилно внедряване на принципите, свързани с преноса на интелектуална собственост. 

 

Моделът на ЗАЕДНО за взаимодействие с държавни институции, фирми, неправителствени организации и пазара е базиран на успешни европейски модели, които имат опит в усвояването на капитали и отговарят на всички европейски изисквания. С включването си към потенциала и базата на СГЦ, Хромана в голяма степен засилва възможностите и капацитета му в химично и аналитично отношение, което ще даде възможност на потребителите да се възползват от пълния научен и приложен ресурс на един технологичен център на световно ниво. Ето защо, ЗАЕДНО можем повече.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.